Algemene voorwaarden voor dienstverlening Karom

gevestigd te Amsterdam, arrondissement Amsterdam ingeschreven het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Eenmanszaak

  1. Karom is de eenmanszaak van mr. C.J. Koenen, gevestigd te Amsterdam. Uitsluitend de advocaat waarmee de overeenkomst van opdracht is gesloten kan aansprakelijk gehouden.

Toepasselijkheid

2.1       De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en/of offertes of andere rechtsbetrekkingen, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op deze voorwaarden zijn de artikelen 231 tot en met 247 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

2.2       Karom is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van wijziging zonder nadere aankondiging van toepassing zullen zijn op lopende overeenkomsten en nieuwe overeenkomsten.

Overeenkomst van opdracht

3.1       Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat deze door Karom is aanvaard. Karom kan daarbij enkel worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat.

3.2       Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Karom, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3.3       De advocaat voert de opdracht uit met een zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. De opdracht houdt een inspanningsverbintenis in. Karom kan niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat.

3.4       Karom is gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen, een en ander voor rekening en risico van cliënt. Karom is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van deze ingeschakelde derden.

3.5       De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Indien twee of meer personen samen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk verbonden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht na te komen. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.6       Bij het verstrekken van de opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden dient opdrachtgever een afschrift van een geldig legitimatiebewijs en/of uittreksel van de Kamer van Koophandel af te geven.

Honorarium en kosten

4.1       Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium, vermeederd met verschotten en omzetbelasting verschuldigid, behalve als schriftelijk uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen.

4.2       Als honorarium hanteert Karom een uurtarief (exclusief BTW), welk tarief jaarlijks kan worden aangepast. Vanaf het moment van aanpassing van het tarief zal dit zonder nadere aankondiging automatisch van toepassing zijn op nieuwe opdrachten als ook op lopende overeenkomsten van opdracht.

4.3       Verschotten zijn kosten die zijn verschuldigd aan derden, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels, reiskosten, kosten van eventuele deskundigen, tolken. Deze kosten (belast of onbelast) worden doorberekend aan cliënt(e) en bij voorkeur rechtstreeks door cliënt aan deze derden worden betaald op aanwijzing van Karom.

Betaling

5.1       Karom is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. De advocaat kan de werkzaamheden opschorten als er geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

5.2       Behalve wanneer  schriftelijk anders is overeengekomen, zal door Karom maandelijks worden gefactureerd.

5.3       Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum. De cliënt is niet gerechtigd enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overtreding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd.

5.4       Als betaling van de factuur na eerste herinnering niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft Karom het recht, zonder nadere aankondiging haar werkzaamheden voor cliënt in het kader van de verleende opdracht op te schorten. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet de gehoudenheid van cliënt tot betaling over te gaan van de op dat moment openstaande facturen, alsook nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten.

5.5       Als Karom genoodzaakt is invorderingsmaatregelen te treffen jegens cliënt die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering voor rekening van cliënt.

5.6       Karom beschikt niet over een derdengeldenrekening.

Niet-nakoming

  1. Als de opdrachtgever in ernstige mate in gebreke blijft om aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, of er anderszins sprake is van een ernstige breuk in de vertrouwensrelatie tussen advocaat en opdrachtgever, kan Karom besluiten de dienstverlening te beëindigen. Beëindiging van de werkzaamheden geschiedt nadat de opdrachtgever hierover schriftelijk op de hoogte is gebracht.

Aansprakelijkheid

7.1       Iedere aansprakelijkheid van Karom voor schade jegens opdrachtgevers en derden is steeds beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Karom gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

7.2       Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Karom beperkt tot het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

7.3       Karom neemt bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Karom is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.

7.4       Alle aanspraken van opdrachtgevers of derden komen te vervallen, als deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Karom binnen een jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk derde bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Bewaartermijn

8.1       Na het sluiten van het dossier zal het dossier vijf jaar worden bewaard in het archief. Na zeven jaar zal het hele dossier worden vernietigd, inclusief originele documenten van de opdrachtgever die zich mogelijk nog daarin vinden. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door Karom voor het laatst (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak zijn verricht.

8.2       Op verzoek van opdrachtgever kan het dossier aan opdrachtgever worden geretourneerd. Karom zal de kosten van toezending van het dossier in rekening brengen bij opdrachtgever.

Privacy

  1. Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens. Karom zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.

Klachtenregeling/Geschillen

10.1      Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2      Karom gebruikt een kantoorklachtenregeling. Deze regeling is van toepassing op haar dienstverlening.

10.3      Als de klacht na behandeling volgens de kantoorklachtenregeling niet kan worden opgelost, dan is in beginsel de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, tenzij er sprake is van een aanspraak op een schadevergoeding van meer dan € 10.000,-.

10.4      Voor tuchtrechtelijke klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot de Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten te Amsterdam.

 

10.5      Andere geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter, behalve als tussen Karom en opdrachtgever een andere wijze van geschillenbeslechting is overeengekomen.