Er is veel vraag naar (nieuwe) woningen. Amsterdam werkt hard aan een oplossing voor het woningtekort en heeft veel projecten opgestart. Een van die projecten is de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland. Deze nieuwe woonbuurt biedt ruimte aan maximaal 5.640 woningen, scholen, voorzieningen en heel veel groen. De plannen voorzien in een “skyline”. Maar de tegenstanders willen geen skyline. Het bestemmingsplan staat bouwhoogtes tot wel 125 meter toe en de klacht is dat de hoogbouw het uitzicht en de schoonheid van het UNESCO-werelderfgoed van de Amsterdamse 17e eeuwse grachtengordel en de beschermde dorpsgezichten van Noord en Waterland te veel aantasten.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft de gemeente gelijk. In haar uitspraak van 6 november 2019 ECLI:NL:RVS:3734 legt zij nog eens uit dat de aanwijzing tot beschermd dorps- of stadsgezicht en de status van UNESCO-werelderfgoed alleen tot bescherming van dat cultureel erfgoed strekt. Bebouwing die daarbuiten valt, zoals de Sluisbuurt, vallen buiten de reikwijdte van die beschermende regels.

Voor het uitzicht van de binnenstad op de skyline van de Sluisbuurt heeft de gemeente rekening gehouden met het erfgoed door de maximale hoogte van de hoogbouw te verlagen van 143 meter naar 125 meter. Hierdoor is de bebouwing nog slechts beperkt zichtbaar vanuit het UNESCO-Werelderfgoed. De gemeente erkent dat de skyline van invloed is op de ervaring van openheid in het landschap van Waterland maar zij vindt het belang om veel nieuwe woningen te bouwen belangrijker. De bouwhoogte wijkt weliswaar af van het gemeentelijk hoogbouwbeleid, maar de gemeente legt voldoende uit waarom zij dat hier doet. De hoogtes zijn nodig om in grotere dichtheden te kunnen bouwen. Op die manier kan  de gemeente beter inspelen op de grote vraag naar (nieuwbouw)woningen en creëert het draagvlak voor een nog beter voorzieningenpakket in de buurt. Daarnaast vermindert het bouwen in de hoogte de noodzaak om de stad uit te breiden naar de omliggende regio. Door de hoogbouw kan er ook meer ruimte worden vrijgehouden voor het groen en de openbare ruimte op het maaiveld.

Onze hoogste bestuursrechter kan zich in deze uitleg vinden en stelt vast dat de gemeente haar werk zorgvuldig heeft gedaan. En daarom mag de Sluisbuurt er komen!